Biz hakda

logo

Xinzhao, Şençzheneniň öndürijisi hökmünde LED esasly önümleri öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemläp, LED çyzgy paneli, LED terapiýa çyrasy, LED surat studiýasy gutusy, şeýle hem LED belgili plastinka.etc dizaýn etdik. Biziň gurnama zawodymyz, önüm ammarymyz bar. galyplaýyş zawody we plastmassa sanjym zawody.Esasan, bir önüm taýýar önüme dizaýn etmek barada ýönekeý pikir bilen çykyp biler, Umuman alanyňda, müşderilerimiz üçin bir nokatly hyzmat hödürleýäris.

Xinzhao, otagyň aşagyndaky gaty uzak ýerde, dargap giden demir bölek üçegi bilen diňe iki adam bilen işe başlady, her ýyl bir gije-gündiziň dowamynda her gije diýen ýaly müşderilere önüm iberýär, önümiň her bir bölegi elde ýasalýar hilini ilkibaşdan.

Şençzhenen Sinzhao Fotoelektrik Tehnologiýa Co., Ltd.önüm dizaýn toparymyz we tehniki in engineeringenerçiligimiz bar, şonuň üçin OEM / ODM biziň güýçli artykmaçlyklarymyzdyr.

Hekaýamyz

Xinzhao, otagyň aşagyndaky gaty uzak ýerde, dargap giden demir bölek üçegi bilen diňe iki adam bilen işe başlady, her ýyl bir gije-gündiziň dowamynda her gije diýen ýaly müşderilere önüm iberýär, önümiň her bir bölegi elde ýasalýar hilini ilkibaşdan.2 ýyllyk kynçylykdan soň, kompaniýa ýokary tizlikli münýär, LED çyrasy biziň kategoriýamyzyň iň yssy önümidir.Kompaniýa diňe 3 adamdan (esaslandyryjy we esaslandyryjy) gaty kiçi ammardan başlap, şu wagta çenli 120-den gowrak işgäri bolan 5800 inedördül metrden gowrak zawoddan başlady.

Esasy bazarymyz Europeanewropa ýurtlary we Amerikan ýurtlary.LED çyzgy paneli bilen 1-nji orunda durýarys

Bu gün Amazon ABŞ-da 65%, Amazon UK-da 45%, BOL.com-da 38%, Takealot-da 10% -i öz içine alýan zatlarymyzy buýsanç bilen paýlaşýarys.

Dünýädäki dostlarymyzy önümimizi, kompaniýamyzy barlamak, bize seslenme we teklip bermek üçin garşylaýarys.