Lightagtylyk tagtasy LED yz çyrasy yşyk çyrasy

Lightagtylyk tagtasy LED yz çyrasy yşyk çyrasy

Gysga düşündiriş:

Göz bilen goraýan ýagtylyk paneli, gözüňizi we görüşiňizi goramak we göz ýadawlygyny aýyrmak üçin üç derejeli sazlanylýan ýagtylyga eýedir. Almaz çeper çyra tagtasynyň ünsli ergonomiki dizaýny, biliňiziň, egniňiziň we boýnuňyzyň ýadawlygyny azaltmaga kömek edýär.Bu göwher reňkli yşyk tagtalary, uzak möhletli iş wagtynda has gowy duruş saklamaga mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Göçme we inçe,Galyňlygy bary-ýogy 7.2mm (0,3 dýuýmdan az), şonuň üçin islendik ýere alyp bilersiňiz.

Ölçegi18.3dýuým x13.2dýuým,Yşyklandyryş hatda ýagty we yşyksyz.

USB bilen işleýärUSB kabeli bilen gelýär, islendik kompýuterden, elektrik bankyndan ýa-da USB wilkasyndan yşyk gutusyny aňsatlyk bilen işlediň.USB kabeli we USB adapteri bilen gelýär.USB kabeli bilen üpjün edilýän güýç, kompýuter, USB wilkasy ýa-da hatda elektrik banky ýaly islendik USB portuna girmek üçin amatly.USB adapteri bilen işlemek üçin göni diwar rozetkasyna birigip bilýär.

Önümiň ululygy18.3"x 13.2"16 bilen.5"x 13"iş meýdany

Lightagtylyk 3 ädim sazlap bolýar, şonuň üçin ýagtylygy sazlap bolýar, şonuň üçin ony öz islegiňize görä düzüp bilersiňiz.Çekimsiz super super uzyn uzyn Led çyrasy,Duýgur datçigi Switch Design, ýakmak / öçürmek we ýagtylygy dolandyrmak diňe el degirmek arkaly.

Stenciling, 2D Animasiýa, Kalligrafiýa, Nagyşlamak, Gap-gaçlary bronlamak, Eskiz we Surat çekmek, Tikin taslamalary, Dokalanan aýna, Düşek, Appliqué we ş.m. üçin giňden ulanylyp bilner.

Güýçli çarçuwa we arka süýşmek dizaýny bilenLightagtylyk tagtasynyň töwereginde gaty çarçuwalar bar, bu päsgelçiliklerden zaýalanmak aňsat däl we gaty çydamly.Şol bir wagtyň özünde, bizar ediji ýagtylyk zyňylyşy bolmaz.Arka tarapdaky süýşmeýän pad, ulanylanda yşyk tagtasynyň süýşmezligini üpjün eder.

Şençzhenen Sinzhao Fotoelektrik Tehnologiýa Co., Ltd.önüm dizaýn toparymyz we tehniki in engineeringenerçiligimiz bar, şonuň üçin OEM / ODM biziň güýçli artykmaçlyklarymyzdyr.

Esasy bazarymyz Europeanewropa ýurtlary we Amerikan ýurtlary.LED çyzgy paneli bilen 1-nji orunda durýarys

Bu gün Amazon ABŞ-da 65%, Amazon UK-da 45%, BOL.com-da 38%, Takealot-da 10% -i öz içine alýan zatlarymyzy buýsanç bilen paýlaşýarys.

Dünýädäki dostlarymyzy önümimizi, kompaniýamyzy barlamak, bize seslenme we teklip bermek üçin garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.