Gözlemek üçin ýeňil guty - Ultra inçe göçme LED çyrasy

Gözlemek üçin ýeňil guty - Ultra inçe göçme LED çyrasy

Gysga düşündiriş:

Lightagtylyk paneli inçe we ýeňil bolsa-da, bazasyny deformasiýa etmezden ýeterlik derejede berkitmek üçin gaty materiallary we tehnologiýalary kabul edýär.Çeýe düzediş klipi, hereket etmezligi üçin ýagtylyk gutusynyň üstündäki kagyzy üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ightagtylygy 770cd / reached ýetýär, aşa ýagty LED lampalar, hatda A3 ululykdaky ýagtylyk gutusyndan has ýagty, ajaýyp yşyklandyrylan ýüzüni üpjün edýär..

Kompýuter, USB adapteri ýa-da hatda elektrik banky ýaly islendik USB portuna girmegi aňsat aňladýan USB kabeli bilen üpjün etmek.Nirä barsaňam yz yşyk tagtasyny ulanmagy amala aşyrýan C görnüşli kabel bilen gelýär.Usb wilkasyny salmak üçin bizar ediji güýç çeşmesini tapmaga synanyşmak ahyrsoňy geçdi.

Galyňlygy 0,3 inç;Agramy 3,63 f.Ölçegi 20,4 X 12,7 inç.Reňk temperaturasy sowuk ak 8900K.Uzak ömri: Uzak wagtlap işläniňizden soň az ýylylyk dörediň we takmynan 50,000 sagat ulanyp bolýar.1 ýyl kepillik

Has uly çyzgy meýdany, 17-den 10,7 inç;ölçeg şkalasy uly çyzgy meýdany üçin daşarda ýerleşdirilýär.Ulanylanda gaty az ýylylyk gazanýar, uzak wagtlap işlemek üçin amatly.

Düzülip bilinýän ýagtylyk: a bilen gelýärFizikaýagtylygyny dolandyrmak üçin geçiň.Brightagtylygy ýagtylykdan ýagtylyga sazlamak üçin wyklýuçateliň üstüne basyň.

Dürli görnüşli programmalar: 2D animasiýa, Stenciling, Calligraph, Embossing, Tatu geçirmek, Eskiz, Surat çekmek, Tikin taslamalary, Dokalanan aýna, düşek, rentgen görmek we ş.m. üçin amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.