Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Ajaýyp gizlin belginiň çarçuwasy

  gizlin plastinkada sim 12V güýji bolan iki sany plastinka (arka we öň) bar ýa-da çilimiň ýeňil rozetkasyna dakyň, şeýle hem tabagy el bilen dolandyryp bilersiňiz we uzakdan dolandyryjy tarapyndan hem iki plastinkany aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz ýa-da saýlap bilersiňiz tabagyň birini dolandyrmak üçin jemi ...
  Koprak oka
 • Kiçijik zatlary surata düşürenimizde nädip gowy ýagtylyk alyp bileris?

  Aslynda, her önümiň atyş usullary dürli-dürli bolsa-da, atyşyň esasy elementleri aslynda birmeňzeş, ýagny meýdanyň ýoýulmagyna we çuňlugyna gözegçilik etmek.Bir studiýa bar bolsa, täsiri has gowy bolup biler, ýöne studiýa bolmasa, täsir etmez.Tebigy bagy ulanyp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Täze ýylyňyz gutly bolsun

  Täze ýylyňyz gutly bolsun

  2021-nji ýyl pandemiýanyň galyndy täsirleriniň logistika, zähmet, önümçilik we eksport nukdaýnazaryndan duýulýan ýyly boldy.Aylyň ýakynlaşmagy bilen, senenama täze sahypany açmaga taýyn, ýylyň täze gününi özleşdireris, biz, xinzhao (gysgaça XZ), her bir müşderä, dostlara, al ...
  Koprak oka
 • Näme üçin çyralar jaň edýär?Üzük çyralarynyň peýdalary näme?

  Näme üçin çyralar jaň edýär?Üzük çyralarynyň peýdalary näme?

  Näme üçin halka çyrasyny ulanmaly?Üzük çyralary ilkibaşda lukmançylyk we diş maksatlary üçin işlenip düzüldi.Şeýle-de bolsa, giň mümkinçilikleri sebäpli, halka çyrasy aşakdakylary öz içine alýan dürli täjirçilik maksatlary üçin uýgunlaşdyryldy: 1. Jikme-jikliklere ünsi çekmek üçin 2. Deslary sebäpli ...
  Koprak oka
 • Fotosurat baha bermelidir

  Fotosurat baha bermelidir

  Surat işiňizi ösdürmäge kömek etmek üçin iň oňat surat çyrasy satyn alyp başlanyňyzda, ilki bilen zerurlyklaryňyza baha bermeli.Şaý-sepler ýaly ownuk zatlary atarsyňyzmy?Müşderileriňize uly we kiçi önümleri atmak mümkinçiligini hödürlemek isleýärsiňizmi?Dependin ...
  Koprak oka
 • LED çyzgy paneli ýokary açyk akril paneli we gowy meýilleşdirilen ýagtylyk dolandyryş çipi bilen ýokary ýagtylykly LED-lerden ýasalýar.

  LED çyzgy paneli ýokary açyk akril paneli we gowy meýilleşdirilen ýagtylyk dolandyryş çipi bilen ýokary ýagtylykly LED-lerden ýasalýar.

  LED yşyk paneli ýa-da käwagt çyzgy, eskiz yzarlaýyş paneli, ýagtylyk gutusy.etc.Bu planşet däl, kompýutere ýa-da ekrana haýsydyr bir enjama birikdirip bilmeýär, faýly ýatda saklap bilmeýär, diňe akril pad, zerur çyzgy nagşy ...
  Koprak oka