10 dýuýmlyk “Selfi halka” çyrasy, öçürilýän tegelek gözellik üçburçly surata düşýär

10 dýuýmlyk “Selfi halka” çyrasy, öçürilýän tegelek gözellik üçburçly surata düşýär

Gysga düşündiriş:

Yşyk-diodly halka çyrasy, kölegesiz yşyklandyryşy üpjün edýär, gözüňize tegelek yşyk çyralaryny berýär we wideo ýa-da portret düşürilende ajaýyp guraldyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öçürip bolýan halka çyrasy3 reňkli yşyklandyryş rejimi (2900K-5700K): ýyly yşyk, salkyn ak we gündiz ýagtylygy we 10 ýagtylyk derejesi bar. Dürli halka çyrasy dürli şertlerde ähli islegleriňizi kanagatlandyrar. , TikTok ýyldyzlary we wideo jaňlary, partiýa gidýänler.etc.

USB bilen işleýän we uzakdan dolandyryşNoutbuk, kompýuter, güýç banky, USB zarýad beriji, AC adapter we ş.m. ýaly USB portuny goldaýan enjamlaryň köpüsi bilen işleýär Uzakdan dolandyryşy ulanyp, yşyklandyryş tertibini üýtgedip we ýagtylyk derejesini sazlap bilersiňiz, islän zadyňyzy tapmak aňsat. sekuntlarda opsiýalar.

360 ° Döwrebap Tripod stendiÜçburç stend durnuklylygy ýokarlandyrdy, şonuň üçin üstünden geçmez, 360 ° burç bilen sazlanyp bilner, bu siziň islegleriňize laýyk gelýär.Bu ykjam tegelek çyra toplumy, makiýaup, çeper eserler, gözellik we moda göni ýaýlym, wideo jaňlary we ş.m. edeniňizde amatly bolýar.

Aýlanýan telefon eýesiIsleýän bir burçuňyzy (keseligine, dikligine, ýokary burçly, pes burçly we başgalar) tapmak üçin telefon saklaýjysyny aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz.“Apple” / “Android” akylly telefonlary bilen diýen ýaly gabat gelýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.