13 Trip Tripod stendi we telefon saklaýjysy bilen LED halka çyrasy

13 Trip Tripod stendi we telefon saklaýjysy bilen LED halka çyrasy

Gysga düşündiriş:

13 ″ “Tripod” stendi we telefon saklaýjysy bilen “LED halka çyrasy”, “Youtube” wideo / göni ýaýlym / makiýa / / fotosurat üçin “LED” iş stoly selfi 10 ýagtylyk derejesi we 3 ýagtylyk rejesi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

13 dýuým halka çyrasy3 dürli reňk re withimi bilen üpjün edilýär: Ak çyra, gündiz ýagtylygy, ýyly yşyk. Her re modeimde 10 dürli ýagtylyk derejesi bar. Lightagtylyk çeşmesiniň ýagtylygy dürli gurşawyň zerurlyklaryna görä 1% -den 100% -e çenli üýtgedilip bilner.13'LED halka çyrasy lightagtylyk çeşmesine bolan ähli talaplaryňyzy ýerine ýetiriň.

Çeýe yza çekilip bilinýän üçburç stendLED çeýe yşyk islendik beýiklikde.
Smarthliumumy akylly telefon eýesiIni 3,6 dýuým uzalýan telefon eýesi, ähli smartfonlar üçin diýen ýaly gabat gelýär. Islän burçuňyzy tapmak üçin 360 dereje öýjükli telefon eýesini aňsatlyk bilen öwrüp bilersiňiz. Mundan başga-da, jübi telefonynyň eýesi jübi telefonyny berk saklap we onuň öňüni alyp biler. ýykylýar.

Birnäçe ekran ulanylýarLED halka çyrasy dürli ýagdaýlarda, göni ýaýlymda, makiýa light çyrasy, toý çyrasy, fotosurat we blog ýazmak üçin ulanylyp bilner. Islän wagtyňyz islän çyraňyzy döredip bilersiňiz. Birnäçe maksat bilen bir çyra size köp pul tygşytlaýar .

Satuwdan soň gowy hyzmatSatuwdan soň ajaýyp hilli hyzmat bilen üpjün ederis, Önümimiz bilen kanagatlanmasaňyz ýa-da soragyňyz bar bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Şençzhenen Sinzhao Fotoelektrik Tehnologiýa Co., Ltd.önüm dizaýn toparymyz we tehniki in engineeringenerçiligimiz bar, şonuň üçin OEM / ODM biziň güýçli artykmaçlyklarymyzdyr.

Esasy bazarymyz Europeanewropa ýurtlary we Amerikan ýurtlary.LED çyzgy paneli bilen 1-nji orunda durýarys

Bu gün Amazon ABŞ-da 65%, Amazon UK-da 45%, BOL.com-da 38%, Takealot-da 10% -i öz içine alýan zatlarymyzy buýsanç bilen paýlaşýarys.

Dünýädäki dostlarymyzy önümimizi, kompaniýamyzy barlamak, bize seslenme we teklip bermek üçin garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.